حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در برنامه به وقت ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی امشب (سه شنبه) 12 مردادماه میهمان برنامه به وقت ایران در شبکه آموزش است.

امشب در برنامه زنده به وقت ایران از شبکه آموزش، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب موضوع هفته مهارت، مطالب مورد نظر خود را طرح می کنند.

گفتنی است در برنامه امشب که از ساعت 22 شروع می شود دکتر علی اوسط هاشمی و دکتر محمدمهدی زاهدی بصورت حضوری شرکت دارند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی امشب (سه شنبه) 12 مردادماه میهمان برنامه به وقت ایران در شبکه آموزش است.

امشب در برنامه زنده به وقت ایران از شبکه آموزش، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب موضوع هفته مهارت، مطالب مورد نظر خود را طرح می کنند.

گفتنی است در برنامه امشب که از ساعت 22 شروع می شود دکتر علی اوسط هاشمی و دکتر محمدمهدی زاهدی بصورت حضوری شرکت دارند.

  نظرات