رونمایی از اولین دانشنامه علمی کاربردی انجام می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه 13 مردادماه سالجاری، رونمایی از اولین دانشنامه علمی کاربردی انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه 13 مردادماه سالجاری، رونمایی از اولین دانشنامه علمی کاربردی انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه 13 مردادماه سالجاری، رونمایی از اولین دانشنامه علمی کاربردی انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه 13 مردادماه سالجاری، رونمایی از اولین دانشنامه علمی کاربردی انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه 13 مردادماه سالجاری، رونمایی از اولین دانشنامه علمی کاربردی انجام خواهد شد.

  نظرات