در برنامه هفتم توسعه انتظار داریم مجلس برای دانشگاه جامع علمی کاربردی …

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور در گفتگوی زنده برنامه به وقت ایران در شبکه آموزش صدا و سیما گفت: این دانشگاه طی 2 سال اخیر آمایش آموزش های مهارتی را در بخش آموزش عالی مطالعه و اجرا کرده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: بر اساس برنامه توسعه استان ها و اعلام استانداران در زمینه های مختلف، نیازهای آموزش عالی مهارتی را احصا کردیم و می دانیم کدام منطقه در چه استانی نیاز به چه آموزش های مهارتی دارد و برای آن در این دانشگاه برنامه ریزی کردیم.
وی بیان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بازوی بخش غیردولتی و دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان بخش دولتی درکنار هم در بخش مهارت آموزی فعالیت می کنند.
دکتر محمدحسین امید گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی کاملا آمادگی برطرف کردن نیازهایی که در برنامه ششم هست را دارد. در حال حاضر طبق پیش بینی برنامه ششم توسعه می بایست 30 درصد از دانشجویان کشور آموزش های مهارتی ببینند و ما در این دانشگاه این ظرفیت را داریم که متاسفانه این ظرفیت خالی مانده است.
وی افزود: ظرفیت سازی نمی تواند مشکل کمبود دانشجو را برای دانشگاه های مهارت آموز حل کند بلکه باید گفتمان سازی و حمایت های دولتی بیش از گذشته اتفاق بیفتد. وی بیان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی این تقاضا را دارد که در برنامه هفتم و در بخش مهارت آموزی حمایت ویژه ای در دولت صورت گیرد به نحوی که مردم به سمت آموزش های مهارتی تشویق شوند.

  نظرات